Starptipu attiecību tabula

Starptipu attiecību tabulu veidojis V.Laškavičus Aušras Augustinavičūtes vadībā, un to sauc par "A" tabulu.

Lasiet par šīm attiecībām un tipiem, uzklikšķinot uz saitēm!

 

Viņš →

D
o
n
k
i
h
o
t
s

D
i
m
ā

I
g
o

R
o
b
e
s
p
j
ē
r
s

H
a
m
l
e
t
s

M
a
k
s
i
m
s

Ž
u
k
o
v
s

J
e
s
e
ņ
i
n
s

N
a
p
o
l
e
o
n
s

B
a
l
z
a
k
s

D
ž
e
k
s

D
r
a
i
z
e
r
s

Š
t
i
r
l
i
c
s

D
o
s
t
o
j
e
v
s
k
i
s

H
a
k
s
l
i
j
s

G
a
b
ē
n
s

Es ↓

Donkihots

V

D

A

S

u

r

d

M

s.e.

pp

š.v.

K

P

R

r.a.

p.d.

Dimā

D

V

S

A

r

u

M

d

pp

s.e.

K

š.v.

R

P

p.d.

r.a.

Igo

A

S

V

D

r.a.

p.d.

P

R

š.v.

K

s.e.

pp

d

M

u

r

Robespjērs

S

A

D

V

p.d.

r.a.

R

P

K

š.v.

pp

s.e.

M

d

r

u

Hamlets

P

R

r.a.

p.d.

V

D

A

S

u

r

d

M

s.e.

pp

š.v.

K

Maksims

R

P

p.d.

r.a.

D

V

S

A

r

u

M

d

pp

s.e.

K

š.v.

Žukovs

d

M

u

r

A

S

V

D

r.a.

p.d.

P

R

š.v.

K

s.e.

pp

Jeseņins

M

d

r

u

S

A

D

V

p.d.

r.a.

R

P

K

š.v.

pp

s.e.

Napoleons

s.e.

pp

š.v.

K

P

R

r.a.

p.d.

V

D

A

S

u

r

d

M

Balzaks

pp

s.e.

K

š.v.

R

P

p.d.

r.a.

D

V

S

A

r

u

M

d

Džeks

š.v.

K

s.e.

pp

d

M

u

r

A

S

V

D

r.a.

p.d.

P

R

Draizers

K

š.v.

pp

s.e.

M

d

r

u

S

A

D

V

p.d.

r.a.

R

P

Štirlics

u

r

d

M

s.e.

pp

š.v.

K

P

R

r.a.

p.d.

V

D

A

S

Dostojevskis

r

u

M

d

pp

s.e.

K

š.v.

R

P

p.d.

r.a.

D

V

S

A

Hakslijs

r.a.

p.d.

P

R

š.v.

K

s.e.

pp

d

M

u

r

A

S

V

D

Gabēns

p.d.

r.a.

R

P

K

š.v.

pp

s.e.

M

d

r

u

S

A

D

V

Apzīmējumi attiecību komforta secībā:

A - aktivizācijas attiecības, D - duālās attiecības, p.d. - pusduālās attiecības, M - mirāžas attiecības,

S - spoguļa attiecības, d - darba attiecības, V - vienādo attiecības, š.v. - šķietami vienādo attiecības,

r.a. - radniecīgo attiecības, pp - pilnīgi pretējo attiecības, s.e. - superego attiecības, P - pasūtījuma attiecības (jūs - uztvērējs),

u - pasūtījuma attiecības (jūs - pārraidītājs), K - konflikta attiecības, r - revīzijas attiecības (jūs - revidents),  R - revīzijas attiecības (jūs - revidējamais)

Laulības dzīvei piemērotas ir tikai 4 attiecības: duālās, aktivizācijas, pusduālās, mirāžas.