Psihes funkciju apraksts

 

        Griba (W)/cilvēka dzīves balsts

Mūsu ikdienā daudz kas dienu no dienas atkārtojas. Cilvēkam ir svarīgi spēt jebkurā situācijā pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību. Lēmumu pieņemšanu cilvēks veic Gribas funkcijas ietekmē.

Katra funkcija spējīga būt visspēcīgākā kā arī vājāk izteikta – tas atkarīgs no tā, uz kura hierarhijas pakāpiena viņa atrodas: pirmā, otrā, trešā vai ceturtā. Sešiem psihosofiskajiem tipiem griba ir 1.kanālā, sešiem 2.kanālā, sešiem 3.kanālā, sešiem 4.kanālā.

 

 A.Afanasjevs elementu Griba (W) raksturo:

Griba kā cilvēka raksturojošā iezīme pārējo psihosofisko funkciju vidū, nav pamanāma līdz brīdim, kopš cilvēks sāk darboties. Psiholoģijā fenomens Griba netiek aprakstīta. Arī Jungs Gribu un atmiņu netika aprakstījis, kaut gan ar to sākās Junga tipoloģija, kad viņš skaidroja I un E būtību. Jungs šīs iezīmes motivēja ar stipru vai vāju sensoro gribu. Kā nākamos viņš izdalīja: S;N; T;F.

Ja mēs paraugāmies uz ikdienas sadzīvi un laiku, kura ritumu mēs nespējam ietekmēt, tad daudzi piekritīs, ka galvenais dzīvē, ir prasme jebkurā situācijā pieņemt pareizos lēmumus un nest atbildību par tiem.

 

Šo lomu pilda katra cilvēka Griba

Griba ir katra cilvēka balsts, katra patība, pārliecība par sevi, katra brīvība un neatkarība. Griba dažādiem cilvēkiem atrodas uz tā saucamajiem četriem spēcīguma - hierarhijas pakāpieniem, tas izskaidro krasu un nozīmīgu atšķirību cilvēka rīcībā Tipi, kuriem griba atrodas uz 1. un 2. pakāpiena pēc rīcības uzvedas kā pieaugušie, bet uz 3. un 4. pakāpiena pielīdzināmi bērniem, kuri aug, attīstās un mācas būt pieauguši.

  

Elements Griba ir:

 • spēja jebkādā situācijā pieņemt lēmumus;
 • stingri savi iekšējie ētiskie un morālie principi:
 • personas autoritāte – spēja atbildēt par savu rīcību;
 • nepieciešamība pilnveidoties;
 • cilvēka iekšējais enerģētiskais spēks;
 • cilvēka gara spēks, pārliecība par savas rīcības pareizību;
 • drosme neatkarīgi rīkoties jebkurā situācijā.

Cilvēki, kam Griba ir pirmajā kanālā, jebkādā situācijā spējīgi pieņemt pat kardināli svarīgus lēmumus un atbildēt par savu rīcību. Viņiem piemīt milzīga enerģija, kas virza rīkoties, ticība tam, ko viņi dara. Pirmās Gribas tipiem ir nepieciešams būt neatkarīgiem no citu ietekmes. Tie ir tipi, kuri jebkuru ideju spēj padarīt dzīvotspējīgu ilgstošam laika periodam, īstenot ieceres, vadīt un virzīt sabiedrību.

Griba var atrasties jebkurā no četriem kanāliem. Ja Griba ir pirmajā vai otrajā kanālā, cilvēks spēj patstāvīgi un atbildīgi pieņemt lēmumus, rīkoties kritiskās situācijās, dzīves laikā uzkrāt pieredzi.

Psihosofijā, atšķirībā no socionikas, Griba 3. un 4. kanālā neliecina par tās vājumu, bet par to, kā cilvēks mācās būt stiprs. Par tādu var kļūt papildinošās attiecībās.

Griba (W) 1. kanālā līdzinās dimanta izturībai. Afanasjevs gribu 1. kanālā nodēvējis par "Caru". Divien "Cariem"vienā teritārijā valdīt nākas ar grtūtībām.

1. Griba ir procesu noslēdzēja. Tā jebkuru ideju padara ilgtspējīgu, un sabiedrībā pieņemamu.

Lauzt un locīt cilvēku ar 1.W nav iespējams, jo to viņš dara ar citiem. Visi tipi, kuriem Griba ir pirmajā kanālā, ietekmē citus cilvēkus, virza viņus sev izvēlētā mērķa sasniegšanai, aizrauj ar savām idejām, iesaista savos darbos, palīdzēt padarīt viņu dzīvi labāku (tā to sajūt 1 Griba). Ar 1.W cilvēku lietas jākārto sarunājot un vienojoties. Diviem "Cariem" nav ieteicams ilgstoši atrasties vienā teritorijā, jo savstarpēji notiek tās dalīšana.

Pirmās Gribas cilvēkam raksturīgs ciešs skatiens, viņš ir enerģisks un pārliecināts par sevi, zina, ko vēlas, atrod risinājumu dažādības, sastaptās grūtības pārvar. Uz pasauli raugās it kā no augšas, redzot notikumu secību uz priekšu.

Afanasjevs 1 Gribu pielīdzina Caram, viņu raksturojot kā cilvēku, kurš sabiedrībā nēsā augstmaņa masku, un tanī pašā laikā savā dziļākā būtībā ir viens. Griba savā darba procesā visbiežāk ir vientuļniece, kurai nav nepieciešama sabiedrība, jo ir pašpietiekama. Bet viņai nepieciešams piesaistīt sekotājus.

Par saderību. "Caru" vēl pielīdzina Lauvai. Ja iet runa par saderību starp sešām pirmajām Gribām,  sešiem Cariem, vai Lauvām, tad katram skaidrs, ka savā starpā saskaņu gūt gandrīz nav iespējams. Ja kāds ir skatījiess "Lielisko gadsimtu" (Turku seriāls), tad zina, ka, ja ģimenē dzimst vairāki dēli, tikai viens tiek atstāts dzīvs. Pārējie, vienam nākot pie varas, tiek publiski noslekavoti.

Labāka saderība ir starp vienas psihosofiskās kvadras "Cariem": Ļeņinam ar Napoleonu no 3. kvadras, Tolstojam ar Tvardovski no 4. kvadras, Ahmatovai ar Sokrātu no 5. kvadras. Par kvadrām tiks runāts turpmāk. Skatīt psihosofisko tipu tabulu! Vai lasīt grāmatā: "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"  

Rezumē par 1. Gribu:

 • dzimis, lai izdzīvotu un citiem palīdzētu dzīvot;
 • dala sabiedrību „augšējos” un „zemākajos”, pats ieskaita sevi „augšējos”;
 • pašpietiekams vienpatis, kuram nepieciešami sekotāji;
 • uzklausa citu viedokli, paņem nepieciešamo;
 • patur tiesības vienpersoniski rīkoties, tā ir 1. Gribas iekšējā būtība;
 • nesaprot, ko nozīmē „nevaru”, drīzāk tā ir nevēlēšanās darboties;
 • neelastīgums – reti pieņem citu viedokli;
 • ļoti augsta parealizēšanās;
 • nav laužama ar varu – 1. Griba jāmotivē;
 • piemīt konservatīvs ģērbšanās stils;
 • ticība iekšējai intuīcijai, kas pierādās dzīvē.

 

Vairāk par socioniku un savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!